سفره خانه سنتی


سفره خانه این مجموعه با محیطی آرام و چیدمانی سنتی لذت سفر در تاریخ کهن ایران زمین را تداعی می نماید. دیوارهای کاهگلی و کاشی های رنگین دوران زندیه خاطره ای از دیروز را به ارمغان می آورند.